حافظه............


جایگاه اصلی حافظه در مغز، هیپوكامپ است ؛ هیپوكامپ به ناحیه ای ازبافتهای مغز گفته می شود كه در زیر قطعه ی گیجگاهی قرار دارد . آنچه بیش از جای حافظه در مغز اهمیت دارد ، فرایندهایی هستند كه زیربنای حافظه می باشد .

 تحقیقات نشان می دهند   به طور کلی حافظه را در سه دسته بندی قرار می دهند :
1- حافظه حسی 2- حافظه کوتاه مدت 3- حافظه بلند مدت
1- حافظه حسی :
این حافظه نسبت به محرک های محیطی که توسط حواس پنجگانه ما دریافت می شود حساس است . این حافظه معمولاً نخستین مرحله از یادگیری می باشد و گنجایش آن نامحدود است . در این حافظه معمولاً یادگیری در کسری از ثانیه صورت می گیرد و اگر به آن دقت کافی شود وارد حافظه کوتاه مدت می شود .
2- حافظه کوتاه مدت :
این حافظه ، اطلاعات موجود در حافظه حسی را به صورت الگوی تصویری یا صوتی وبه صورت رمز حفظ می کند . مدت باقی ماندن این اطلاعات حدود 3 ثانیه و گنجایش آن نامحدود است . در این حافظه 5 تا 9 موضوع را ذخیره نمایید . با تکرار می توان اطلاعات موجود در حافظه کوتاه مدت را به حافظه بلند مدت منتقل نمود .
در این نوع حافظه قسمت اعظم اطلاعات حذف می شود پس برای جلوگیری از ازبین رفتن اطلاعات باید آنها را به حافظه بلند مدت منتقل نمود .
برای افزایش گنجایش این حافظه می توان اطلاعات را به قطعات کوچکتر تقسیم نمود در حافظه کوتاه مدت اطلاعات تصویر سازی شده و یا اطلاعاتی که به صورت ساختار در ختی در آمده اند بهتر جایگزین می شود .
3- حافظه بلند مدت :
برای این که اطلاعات وارد حافظه بلند مدت شود یکی از موثر ترین راه های تکرار وتمرین زیاد است ( دقیقاً برعکس حافظه کوتاه مدت ) اطلاعاتی که در عرض چند دقیقه وارد حافظه بلند مدت شود تا پایان عمر در آن باقی می ماند .ظاهراً سه مرحله ی كاملاً مشخص در ایجاد یك تصویر ذهنی وجود دارد : یكی مرحله ی حسی ، دیگری مرحله ی گذر و سومی مرحله ی درازمدت . مرحله ی درازمدت نیاز به تركیب یا سنتز پروتئین دارد .
این مراحل متوالی هستند ؛ به طوری كه با ازبین رفتن یك مرحله، مراحل بعدی خود به خود از بین می روند . بااین همه ، در مفهومی دیگر می توان این مراحل را موازی نیز دانست . این فرایندها ، فارغ از اینكه ماهیت آنها زیست- شیمیایی باشد یا چیزی دیگر، بطور خطی یكی پس از دیگری قرار نمی گیرند .
دو نوع فعالیت به موازات هم صورت می گیرند : یكی شكل گرفتن مرحله ی گذر در یادگیری است كه بستگی به پمپاژ سدیم دارد و دیگر جذب اسیدهای آمینه است كه بعداً برای ساختن پروتئین لازم هستند و آن نیز بستگی به پمپاژ سدیم دارد . بدین ترتیب ، فرایندهای موازی و متوالی هر دو صورت می گیرند .
در یاد آوری هر دو حافظه ی كوتاه مدت و درازمدت را در فعال می شود . معلوم شده است كه هورمون ها نیز در كار حافظه دخالت دارند . آنها می توانند یادآوری را تسهیل یا از آن جلوكیری كنند . كورتیكوستروئیدها ( یعنی هورمونهایی كه از غدد فوق كلیه ترشح می شوند ) می توانند اثر بازدارنده ی داروهای دیگر را خنثی كنند . بنابراین ، چنین می نماید كه در بدن ، هورمونی وجود دارد كه می تواند تشكیل یاد را تسهیل كند .