راهکارهای اجرایی برای جلوگیری از افت تحصیلی وکیفیت بخشی آموزشی

 

 1- اجرای طرح همیار معلم ( روشهای تدریس فعال )

2- تهیه وتجهیز مدرسه به تکنولوژی آموزشی از قبیل دیتا پروژکتور برای استفاده از

       نرم افزارهای آموزشی .

3- تهیه وتجهیز کتابخانه آموزشگاه به کتب کمک درسی مناسب .

4-آموزش خانواده اولیاءدانش آموزان بصورت جدی وفراگیر بخصوص کلاس اولیها .

5- برگزاری جلسات توجیهی رودروی دانش آموزان کلاس سومی با اولیاء برای درک

       شرایط خاص وحساس آنها .

6- ایجاد محیط مناسب کلاسی از قبیل: رنگ آمیزی مناسب کلاسها- نصب پرده –

       تهیه میزو نیمکت استاندارد –  دردسترس بودن آب برای دانش آموزان در محیط کلاسی

7- تهیه تابلوهای مناسب آموزشی برای دانش آموزان ودبیران .

8- تشویق وپشتیبانی مادی ومعنوی دانش آموزان برتر درسی .

9- تشویق دانش آموزانیکه در مدت زمانی خاصی پیشرفت مناسبی داشته اند .( تشویق های موردی )

10- اطلاع رسانی مداوم ومناسب به اولیاء از وضعیت تحصیلی دانش آموزان .

11- آگاهی دادن به دانش آموزان واولیاءآنها در انتخاب رشته تحصیلی مناسب .

12- تشویق دبیران موفق در امر آموزش ودبیرانی که از روشهای فعال تدریس استفاده می کنند.

13- تهیه کتب چند ساله سوالات امتحانات نهایی و حل کردن آنها در کلاس درس  .

14- تهیه جزوات طبقه بندی شده سوالات  امتحانات نهایی برای دانش آموزان .

15- تجهیز آزمایشگاه واستفاده مناسب از امکانات آزمایشگاهی .

16- برگزاری مراسم متنوع واردو وامور فوق برنامه برای تجدید روحیه دانش آموزان .

17- برگزاری کلاسهای تقویتی قبل از هرنوبت امتحانی .

18 برگزاری کلاس حل نمونه سوال امتحانی 2 ساعت قبل از برگزاری امتحان نهایی در حضور دبیرمربوطه

     ورفع اشکالات درسی .

19- دعوت از افراد موفق  تحصیلی خارج از مدرسه برای الگو دادن به  دانش آموزان .

 

** لازم به ذکر است تمام  این موارد در این آموزشگاه در سال تحصیلی جاری به اجرا در آمده است و امیدوارم

نتایج آن قابل توجه ومحسوس باشد .

2- در سطح اداره :

1- پشتیبانی از مدیران در جهت اجرای طرح های نوین آموزشی .

2-  کمک به تامین هزینه کلاسهای تقویتی .

3- تهیه راهکار برای تشویق دبیران فعال در استفاده از روشهای فعال آموزشی.

4- صدور تشویقی دبیران در صورت درخواست مدیر واحد آموزشی ورفع موانع صدور آن.

5- تهیه راهکار برای تقسیم دبیرانی که توانایی لازم برای ارتقاء کمی وکیفی آموزشی را ندارند.

6- ثبات مدیریتی مدارس .

7- برگزاری کارگاههای هم اندیشی وانتقال تجارب آموزشی .

3- در سطح سازمان / وزارت :

 

1- بکارگیری افراد خلاق، باتدبیر، وباتجربه آموزشی کافی ومناسب در مسئولیت های آموزشی ادارات .

2- ثبات در مدیریت ادارات ومقاطع آموزشی .

3- پیش بینی دوره های آموزشی ضمن خدمت مناسب مربوط به مدیریت آموزشی مدارس .

4- پیش بینی دوره های روشهای فعال تدریس برای دبیران .

5- تلاش برای رفع تنگناهای معیشتی فرهنگیان واتخاذ راهکارهای مناسب ارتقاءمنزلت آنها در جامعه .

6- اجرای طرح استفاده از تک ماده درسی در خرداد ماه برای کلاس اولیها